Địa chỉ: Khu 5 Thị Trấn Thắng
Điện thoại: 3.863.446