Địa chỉ: Khu 5 Thị Trấn Thắng
Điện thoại: 3.863.446
 10/05/22  Tin tức Sự kiện  28
Công khai danh sách thu quỹ PCTT năm 2022, công khai danh sách học sinh thuộc diện chính sách kỳ 2- năm học 2021-2022
 18/04/22  Tin tức Sự kiện  37
Niêm yết công khai sử dụng dự toán ngân sách quý 1/2022
 16/03/22  Tin tức Sự kiện  68
Niêm yết công khai trụ sở làm việc, các tài sản gắn liền trên đất và kế hoạch mua sắm tập trung
 14/01/22  Tin tức Sự kiện  76
CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU- CHI , CÔNG KHAI HỌC SINH THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH, GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022 
 25/10/21  Tin tức Sự kiện  76
CÔNG KHAI PHÊ DUYỆT CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ PHỤC VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NĂM HỌC 2021-2022
 09/10/21  Tin tức Sự kiện  78
Công khai thẩm định các khoản thu dịch vụ dịch vụ và hoạt động hỗ trợ năm học 2021-2022
 12/09/21  Tin tức Sự kiện  100
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH TOAN TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
 11/09/21  Tin tức Sự kiện  113
CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT NGÀY 28/12/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO